Về chúng tôi

Cổng thông tin giáo dục chuyên môn nhằm vào cả thương nhân chuyên nghiệp và những người tham gia thị trường bán lẻ. Nó cung cấp cho khán giả quốc tế của mình các phân tích, đánh giá, giáo dục và cảnh báo lừa đảo tập trung vào các thị trường vốn trên thế giới. Forex-mag.com được xuất bản và cập nhật hàng ngày bằng năm phiên bản ngôn ngữ.

Trang web forex-mag.com được sở hữu và điều hành bởi Almina Corp a.s.

Almina Corp a.s.
IČO: 07669356B 23978 giữ tại Tòa án thành phố ở Prague

Rybná 732/25
110 00 Praha 1
Cộng hòa Séc

GDPR

COOKIE POLICY